ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้สำหรับการเข้าใช้บริการและการเข้าร่วมใน WellnessMe ("โครงการ") ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

  • "คะแนน/คะแนนสะสม" หมายถึง คะแนนสะสมใน WellnessMe
  • "สมาชิก" หมายถึง สมาชิก WellnessMe
  • "ร้านค้า" หมายถึง ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

  • Let's Relax Spa
  • RarinJinda Wellness Spa
  • Baan Suan Massage
  • Stretch•me by Let's Relax
  • Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions

3. คะแนนสะสม

3.1. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนนต่อทุก ๆ 25 บาทของยอดใช้จ่ายจากการใช้บริการหรือซื้อสินค้าผ่านร้านค้า โดยยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมนี้เป็นยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น

3.2. ในการคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมในกรณีที่ยอดใช้จ่ายไม่ครบ 25 บาท

3.3. คะแนนสะสมจะได้รับทันทีหลังจากที่ร้านค้าได้รับชำระเงินจากสมาชิก ยกเว้นสินค้าหรือบริการบางประเภทที่จะได้รับคะแนนสะสมในวันที่สมาชิกกลับมาใช้บริการ เช่น การจองเข้ารับบริการล่วงหน้า สินค้าประเภท Voucher, Cash Card และอื่นๆ เป็นต้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการคำนวณและกำหนดวันที่ได้รับคะแนนสะสมของรายการสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทแต่เพียงผู้เดียว

3.4. คะแนนสะสมมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันที่สมาชิกได้รับคะแนนล่าสุด โดยคะแนนสะสมทั้งหมดจะหมดอายุลงในวันสุดท้ายของเดือนที่ 6 หลังจากวันที่สมาชิกได้รับคะแนนล่าสุด

3.5. อายุของคะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ 6 เดือนจากวันหมดอายุ เมื่อสมาชิกเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าผ่านร้านค้าก่อนวันหมดอายุของคะแนนสะสมนั้น

3.6. ในกรณีที่บริษัทมีการคืนเงินให้สมาชิกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะทำการหักคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับจากยอดการใช้จ่ายที่ต้องมีการคืนเงินนั้นออก หากมีการใช้คะแนนสะสมในยอดการใช้จ่ายดังกล่าวร่วมด้วย บริษัทจะทำการคืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปในรอบบิลนั้น ๆ คืนให้เป็นจำนวนเท่ากับที่สมาชิกใช้จริง

4. การแลกคะแนนสะสม

4.1. คะแนนสะสมทุก ๆ 400 คะแนน สามารถนำมาใช้แทนเงินสดได้ในมูลค่า 100 บาท สำหรับสินค้าหรือบริการของร้านค้าได้ โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก WellnessMe ได้

4.2. คะแนนสะสมไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. สิทธิประโยชน์

5.1. สมาชิกจะได้รับ โปรโมชั่น ข่าวสาร ส่วนลดพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นๆเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก WellnessMe จากทางร้านค้าและบริษัทในเครือ

5.2. สิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าเสนอให้แก่สมาชิก อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรายขึ้นอยู่กับประวัติการใช้งานหรือเงื่อนไขอื่นๆตามแต่ทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนด

6. วัตถุประสงค์

6.1. บริษัทอาจจะมีการนำข้อมูลต่างของสมาชิก เช่น อายุ เพศ สถานที่ใช้บริการ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ เป็น ไปใช้ในการทำวิเคราะห์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ปรับปรุงยกระดับการให้บริการของร้านค้า ทำสถิติการเข้าใช้บริการ ทำโปรโมชั่นที่ตรงต่อความต้องการของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

7.1. บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข, เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม, ระงับ และ/หรือยกเลิกรายละเอียดใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.2. ในกรณีที่มีการทุจริต,ฉ้อฉล และ/หรือมีการใช้ระบบคะแนนสะสม และ/หรือระบบสมาชิกไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ บริษัทมีสิทธิเรียกคืน และ/หรือยกเลิกคะแนนสะสม ความเป็นสมาชิก และ/หรือยอดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.3. คะแนนสะสม ความเป็นสมาชิก หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามโครงการนี้ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้

7.4. การสื่อสาร และ/หรือ บรรดาคำบอกกล่าวต่าง ๆ จะถือว่าได้ส่งให้โดยชอบแล้ว หากบริษัทได้ส่งไปยังที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลตามที่สมาชิกได้ให้ไว้